Użytkowanie wieczyste – zasady i opłaty

Użytkowanie wieczyste jest procedurą nadającą bardzo szerokie uprawnienia dotyczące gruntu, bez konieczności nabycia jego własności. Wystarczy podpisanie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przez obie strony, aby użytkownik mógł korzystać z praw i przywilejów na równi z właścicielem gruntu.

 

Jakich gruntów dotyczy użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste dotyczy trzech głównych kategorii gruntów:

  • będących własnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  • należących do Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych miast,
  • należących do Skarbu Państwa, leżących poza granicami miasta, lecz objętych planem zagospodarowania przestrzennego miasta i realizujących zadania jego gospodarki.

 

Umowa o użytkowanie wieczyste

Umowa o użytkowanie wieczyste zostaje zawarta pomiędzy Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, a osobą fizyczną lub firmą, zainteresowaną określonym gruntem. Umowa musi posiadać formę pisemną aktu notarialnego, zawartego w kancelarii. Jej maksymalny okres to 99 lat, przy czym może być także spisana na krótszy czas – jednak wynoszący minimum 40 lat. Określa ona także sposób użytkowania gruntu i termin jego zabudowy.

Zobacz również:  TWOJE FINANSE SĄ BAŁAGANEM: CO TERAZ?

 

Budowa na gruncie użytkowanym wieczyście

Jeżeli umowa o użytkowanie wieczyste dotyczy gruntu przeznaczonego pod zabudowę, musi zawierać takie ważne informacje, jak:

  • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
  • typ planowanych budynków i urządzeń oraz nakaz utrzymywania ich w dobrym stanie,
  • termin oraz zasady odbudowy zniszczonych lub rozebranych w trakcie użytkowania wieczystego budynków i urządzeń,
  • wynagrodzenie dla użytkownika wieczystego za budynki lub urządzenia położone na gruncie w dniu wygaśnięcia umowy.

 

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Korzystanie z użytkowania wieczystego nakłada na użytkownika gruntu określone koszty, takie jak opłata pierwsza i opłaty roczne. Opłata pierwsza mieści się w granicach 15-25 % wartości nieruchomości gruntowej. Kolejne opłaty roczne są zależne od przeznaczenia nieruchomości. Dla gruntów rolnych i mieszkaniowych, działalności sportowej, infrastruktury technicznej i innych celów publicznych będzie to 1% ceny gruntu. Dla działalności turystycznej opłata roczna wynosi 2% wartości nieruchomości w skali roku. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest także bonifikata w wysokości 50% opłaty. Równocześnie jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, co 3 lub więcej lat opłata roczna może zostać także podwyższona.

Zobacz również:  Co to jest faktoring?

 

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste wygasa w terminie opisanym w akcie notarialnym. Za porozumieniem stron możliwe jest zarówno przedłużenie tego terminu, jak i jego skrócenie. Jeśli użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z zapisów umowy, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego może żądać jej wcześniejszego rozwiązania.

Od 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów, zlokalizowanych pod blokami wielorodzinnymi i domami jednorodzinnymi automatycznie przechodzi w prawo własności. Zobowiązuje ono nowych właścicieli do wnoszenia opłaty rocznej przez okres 20 lat.